Korporátní odpovědnost - dopis na podporu nigerijského obyvatelstva

16.04.2010 07:14

Globalizace přinesla firmám bezprecedentní vliv. Místní komunity a lidé se však nemají tomuto často negativnímu vlivu jak bránit.

 

 Ve jménu ekonomického rozvoje mnoho vlád privatizovalo státní služby včetně zdravotnictví, vzdělání a přístupu k vodě. Zároveň však mnoho místních vlád nebylo schopno zajistit, aby korporace, které tyto služby převzaly, zajistily přístup k těmto službám bez diskriminace.

Působení nadnárodních korporací má často kontroverzní povahu. Na jedné straně vytváří pracovní místa a daňové přínosy do rozpočtu samospráv umožňují financovat veřejné služby. Na druhé straně však za sebou působení těchto firem, vzhledem k nedostatečné lokální legislativě a chybějícím mezinárodním mechanismům, zanechává zdevastované komunity, zvyšuje sociální napětí. Nejvýrazněji je toto dilema patrné na těžebním průmyslu a jeho dopadu na životní prostředí. Nedostupnost informací o dopadech aktivit korporací brání místním lidem v přístupu k rozhodovacím procesům a ke spravedlnosti.

Například v Nigérii, v deltě Nigeru, působení petrolejářských firem (jako například firmy Shell) za podpory nigerijské vlády vedlo k ekologické devastaci území, ztrátě obživy místního obyvatelstva a zároveň k eskalaci konfliktů v regionu. Nedostatečně regulované těžební aktivity za posledního půl století včetně nedávno medializovaných ropných úniků vedly k zamoření území, otrávení vodních zdrojů a následně ke ztrátě obživy místních obyvatel (rybaření, zemědělství). Korporace, samospráva ani centrální vláda nebyly schopny zajistit nápravu situace. Následně poskytnutá humanitární pomoc se ukázala jako naprosto nedostatečná k náhradě ztráty obživy. Lidé nemají přístup nejen k základním potravinám, ale ani k nezávadné pitné vodě. Stav životního prostředí se také podepsal na zdravotním stavu místních obyvatel. Konflikty rámci komunit I mezi kmeny jsou často spojovány s přístupem k podílu ze zisků ropných společností. Napětí eskalovalo do ozbrojených střetů mezi nigerijskými bezpečnostními složkami, ropnými společnosti resp.jejich ochrankami a ozbrojenými složkami místního obyvatelstva. Krádeže, únosy a vraždy zaměstnanců ropných společností jsou důsledkem zhoršujícího se stavu lidských práv. Rozsáhlá korupce, nedostupnost informací a nedostatek přístupu ke spravedlnosti špatnou situaci místních obyvatel jenom prohlubují.

 

Amnesty International apeluje na představitele Shellu dopisem, ve kterém poukazuje na rozpory mezi oficiálním etickým kodexem firmy a realitou. Dále vyjadřuje znepokojení nad dopadem aktivit Stellu na LP. Požaduje urychlené vyčištění zamořených území po vzájemných konzultacích se zasaženými komunitami.

Adresátem je pan Peter Voser, Chief Executive, Royal Dutch Shell, PO Box 162, 2501 AN The Hague, The Netherlands.

 

TEXT DOPISU:

I am very concerned about the devastating impact that pollution and environmental damage, associated with the operations of Shell, is having on the human rights of people in the Niger Delta, Nigeria. Shell has failed to take adequate measures to address the social impacts of its activities in the Niger Delta. Oil pollution has damaged crucial sources of livelihood for communities, including farming and fisheries.

Communities are rarely provided with information on the impacts of oil company operations on their environment and human rights.

As the new Chief Executive of Royal Dutch Shell this is your chance to come clean and start your mandate fresh. I urge you to:

* undertake a comprehensive clean-up of all oil pollution in consultation with affected communities and report on this publicly and regularly

* disclose all information on the impact of oil operations on the environment and human rights, including any studies Shell may have done on the impact of its operations on the communities and the environment in the Niger Delta

Sincerely,

 

PŘEKLAD:

Jsem velmi znepokojen tím, jaký devastující dopad má na lidská práva obyvatel v deltě Nigeru, v Nigérii, znečišťování a poškozování životního prostředí, spojené s činnostmni společnosti Shell. Shell nepřijala dostatečná opatření k řešení sociálních důsledků své činnosti v deltě Nigeru. Znečištění ropnými látkami závažně ohrožuje klíčové zdroje obživy místním komunitám, zejména zemědělství a rybářství.

Místním komunitám jsou jen zřídka k dispozici informace o dopadech činnosti ropmných společností na jejich životní prostředí a lidská práva.

Jako novému výkonnému řediteli společnosti Royal Dutch Shell je toto jedinečná šance jak být "čistý" a začít svůj mandát správně.

- proveďte kompletní sanaci všech znečištění ropnými látkami po konzultaci s místními obcemi, a pravidelně a veřejně o tomto informujte

- zveřejněte všechny informace o dopadech těžařských činností na životní prostředí, včetně všech studií Shellu co může udělat ohledně dopadu svých činností pro komunity a životní prostředí v deltě Nigeru.

 

Podrobnější informace naleznete zde:

 

delta Nigeru Shell.pdf (626,6 kB)